แนะแนวการศึกษา

Insight Advice บริการทดสอบและวัดผลเพื่อแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้แก่นักเรียน และนักศึกษา เทคโนโลยีการทดสอบและวัดผล Psychometric Assessment นี้ได้พัฒนาขึ้นในประเทศอิสราเอล และเป็นที่ นิยมใช้ไปทั่วโลกต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี

แบบทดสอบ Psychometric Tests เป็นตัวชี้วัด สมรรถภาพสมอง ความถนัด และอุปนิสัย ของนักเรียน นักศึกษา

การประเมินผลของเราได้ถูกพัฒนาจนมีมาตรฐานเป็นที่วางใจได้ และให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง ตรงกับตัวอย่างพฤติกรรม อย่างมีแบบแผน เป็นจริงแบบไม่ลำเอียงและอธิบายได้

ด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและผู้ปกครอง การประเมินผลของเราถูกพัฒนาและออกแบบเพื่อทดสอบ :

  • ความถนัด–ตัวชี้วัดความสามารถของแต่ละบุคคล
  • ลักษณะนิสัยส่วนตัว–อธิบายได้ชัดเจนถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขา
  • ความต้องการศึกษาต่อ–จัดความถนัดและอุปนิสัย ให้เข้าคู่กันกับ ทางเลือกในการศึกษาต่ออย่างเหมาะสม

หลังจากนั้น Insight Advice จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับ แนวทางการศึกษา และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษาโดยปราศจาก อคติจากความคิดที่มีอยู่ก่อน หรือจากความคาดหวังของตัวนักเรียนเองก็ดี หรือจากครูและผู้ปกครองก็ดี

สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และรวมทั้ง นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อทางสายอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงอาชีพที่ตนเองจะทำได้ดีในอนาคต

ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อนัดหมายการทดสอบ

Advertisements