Latest Entries »

กล้วยไม้

กล้วยไม้

ชื่อโครงงาน : การปลูกกล้วยไม้
ผู้จัดทำ: นางสาวมนธิยา แก้วลือ
ครูผู้สอน : พ่อครูคเชนทร์ กองพิลา
คำถามจากโครงงาน
1 กล้วยไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดจากอะไร
2 การปลูกและดูแลกลัวยไม้มีวิธีการอย่างไรบ้าง
3 เมื่อกล้วยไม้เกิดโรคเราควรทำอย่างไร
วัตถุประสงค์: ทำให้ได้รู้ว่าการปลูกกล้วยไม้การดูแลรักษากล้วยไม้นั้นควรมีวิธีมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ที่มา :
http://www.orchidtropical.com/

โฆษณา

แนะแนวการศึกษา

Insight Advice บริการทดสอบและวัดผลเพื่อแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้แก่นักเรียน และนักศึกษา เทคโนโลยีการทดสอบและวัดผล Psychometric Assessment นี้ได้พัฒนาขึ้นในประเทศอิสราเอล และเป็นที่ นิยมใช้ไปทั่วโลกต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี View full article »

View full article »